Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Liginullenergiahoone – tulevik

8 juulil 2010 jõustus uus hoonete energiatõhususe direktiiv

8. juulil jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 19. mail vastu võetud  direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta, millega edendatakse EL piires hoonete energiatõhusust, võttes arvesse väliskliimat  ja kohalikke tingimusi ning ruumide sisekliima nõudeid ja kulutasuvust.

Direktiiviga nähakse ette hoonete  energiatõhususe arvutamise metoodika üldraamistik, samuti miinimumnõuete rakendamine nii uute kui ka rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususe suhtes ning hoone tehnosüsteemide energiatõhususe suhtes uute tehnosüsteemide rajamisel. Direktiiv seab nõuded  riiklikele kavadele liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks.

Alates 31. detsembrist 2018.a. peavad uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, olema liginullenergiahooned; 31. detsembriks 2020.a. laieneb see nõue kõigile uutele hoonetele. 1. veebruarist 2012 tunnistatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/91/E ehitiste energiatõhususe kohta kehtetuks.

Vt direktiivi teksti Euroopa Liidu Teatajas

Allikas: Keskkonnaõiguse uudiskiri